Algemene voorwaarden

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met cursisten voor de groepslessen van Dansstudio Salsa Records, hierna ook te noemen: de dansschool.

2.    De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de leslocatie te weigeren.

3.    Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de leslocatie te houden aan de geldende huisregels van de locatie en de aanwijzingen van de dansdocenten of medewerkers van de locatie op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

4.    Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. Dansstudio Salsa Records is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op de leslocatie.

5.    Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

6.    Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen verhaald worden.

7.    Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool.

Inschrijvingen en betalingen

1.    De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

2.    Cursussen

Inschrijvingen kunnen zowel schriftelijk als elektronisch via e-mail geschieden. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van de eerste les te geschieden, tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen.

3.    Betalingen

Betalingen kunnen geschieden door middel van bankoverschrijving, betaling van een Tikkie of, indien schriftelijk overeengekomen, contante betaling (vóór aanvang van de eerste les).

Uitschrijvingen en opzeggingen

1.    Cursussen

Een cursus eindigt nadat de serie lessen waaruit de cursus bestaat is geëindigd. Indien een cursus tussentijds wordt beëindigd door de deelnemer dan blijft het volledige bedrag voor de cursus waarvoor is ingeschreven verschuldigd.

Gemiste lessen

1.    Inhalen

Een gemiste les kan niet worden ingehaald, omdat de cursussen van de periode maart-april 2019 alleen op woensdagavond worden gegeven en er dus geen uitwijkmogelijkheden zijn.

2.    Gemiste lessen kunnen niet worden omgezet in een financieel tegoed, noch kunnen gemiste lessen worden overgeheveld naar een volgende of een andere lesperiode.

3.    Indien er een les uitvalt door uitzonderlijke omstandigheden op besluit van de dansschool zelf (bijvoorbeeld sneeuwval/zeer gladde wegen of onverwachte onbeschikbaarheid van de locatie), wordt deze les uiteraard op een later moment alsnog ingepland.

Annuleren

1.    Een cursus kan zonder kosten binnen 14 dagen na inschrijving worden geannuleerd. Indien 14 dagen of korter voor aanvang van de cursus is ingeschreven, kan deze tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus worden geannuleerd. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving of binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt €20,- annuleringskosten in rekening gebracht.

2.    Indien een cursus wordt geannuleerd na 14 dagen na inschrijving, binnen 7 dagen voor aanvangsdatum of na aanvang van de cursus dan worden er geen lesgelden geretourneerd. In dat geval blijft het reeds betaalde lesgeld gedurende een periode van 12 maanden als tegoed staan, minus €20,- annuleringskosten en min de reeds gevolgde lessen.

3.    Annuleren kan per e-mail. De annulering is alleen geldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van de dansschool is ontvangen.

4.    De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Denk aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc. In geval van annulering door de dansschool heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus.

5.    Indien een cursus vanuit de dansschool wordt geannuleerd, zullen de deelnemers die zich hebben aangemeld, hierover per e-mail worden geïnformeerd. De dansschool is niet aansprakelijk voor het eventueel niet (tijdig) ontvangen en/of lezen van deze e-mail door de deelnemers. Eventueel gemaakte kosten, in verband met de activiteit waarvoor is aangemeld, kunnen niet worden verhaald op de dansschool.

Klachten

1.    Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschool ingediend te worden.

De dansschool maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht  zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

De lessen

1.    Bij inschrijving dient de deelnemer op de hoogte te worden gesteld van:

* de globale inhoud van de lessen

* het aantal lessen

* de tijdsduur van een les

* de lestijden

* de aanvang van de lessen

* de frequentie van de lessen

* eventuele overige verplichtingen

2.    De lessen worden gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

3.    De deelnemer dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (langdurige ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen deelnemer en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor deelnemers die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. Zie ook ‘gemiste lessen’.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden 2019. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit jaar gaat de deelnemer en lesgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.